ENERGIE VOOR INZET
Advies over energie voor de krijgsmacht
Categorie├źn
Tijd voor een groene minister van Defensie!

Foto DOD PO Gary J. Ward: who's pulling the ropes?

De tweedimensionale wereld van Defensie,

Onlangs stuurde de minister van Defensie een brief naar de Tweede Kamer met een stand van zaken van de uitwerking van het meerjarige perspectief voor een duurzame, gerede en snel inzetbare krijgsmacht. Het beste te typeren als haar politieke nalatenschap. Tegelijkertijd pleit de minister in de media voor een ophoging van het defensiebudget met 2,5 miljard euro. Wat opvalt, is haar tweedimensionale benadering van de toekomst van de Krijgsmacht. Op de X-as staan de veiligheidsrisico's en op de Y-as het budget dat daar tegenover moet staan. Onnodig te zeggen dat de "kromme" stijgt naarmate de veiligheidsrisico's toenemen.

Het is goed dat Defensie bij monde van de Commandant der Strijdkrachten de risico's van klimaatverandering voor onze veiligheid beter in beeld heeft dan vroeger. Maar hoe diep zit die zorg? Enige achterdocht is op zijn plaats. Het introduceren van de risico's van klimaatverandering voor onze veiligheid past immers mooi in die tweedimensionale benadering. Het helpt om politieke partijen die nu nog aarzelen om het defensiebudget echt te verhogen, over de streep te trekken.  

terwijl de derde dimensie om aandacht schreeuwt.

Begin februari vond in Den Haag de Future Force Conference plaats. Doel was het "ecosysteem" van Defensie te verkennen. Welke grote ontwikkelingen, die nu nog niet duidelijk op de defensieradar waarneembaar zijn, gaan invloed hebben op omvang, organisatie en inrichting van de krijgsmacht: Defensie op zoek naar de derde dimensie. Op de Z-as, die derde dimensie, zou in ieder geval de energietransitie van fossiele brandstoffen naar alternatieven moeten staan. Politiek-economisch van groot belang maar ook met verregaande gevolgen voor Defensie. Ook de minister vindt in haar Operationele Energiestrategie dat de krijgsmacht minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen en moet bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Echter, die derde dimensie ontbreekt geheel in haar brief van 31 kantjes. De enige vindbare splinter is dat Defensie gebruik moet maken "van nieuwe technologische mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van energie-opwekking". Dat is teleurstellend maar het verbaast niet. De minister heeft weliswaar begin 2016 de Operationele Energiestrategie vastgesteld maar heeft er verder weinig mee op. Er is nog geen enkele maatregel genomen om het gebruik van operationele energie te verminderen. Die zijn voorlopig ook niet te verwachten. Nederland kiest 15 maart een nieuwe Tweede Kamer en krijgt een nieuwe regering. Tijd voor een groene minister van Defensie!

Speerpunten voor een groene minister van Defensie 

Voor een veiliger wereld is het nodig dat een nieuwe minister van Defensie de derde dimensie serieus neemt en werk maakt van de Operationele Energiestrategie. Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

  • Bij elke rapportage aan de Tweede Kamer over de voortgang van materieelprojecten moet duidelijk worden op welke wijze nieuwe wapensystemen bijdragen aan de ambitie om in 2030 20% minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.
  • Defensie moet investeren in een wapensysteem "Tijdelijke basis". Een geheel en op elkaar afgestemd samenstel van semi-permanente onderkomens, infrastructuur en technieken met een minimale "logistic footprint". En de mogelijkheid om i.o.m. de Operationele Energiestrategie in 2030 50% van de nodige elektrische energie duurzaam op te wekken.
  • Aan het budget dat de Operationele Commando's hebben om eigenstandig kleinere investeringen te doen (de bandbreedte) moet een bedrag worden toegevoegd dat uitsluitend mag worden gebruikt om bestaande wapensystemen energie-efficiënter te maken.
  • Het in samenwerking met commerciële partners ontwikkelen van zonne- en windparken, kracht-warmte koppelingen, benutting van biomassastromen op kazernes en defensieterreinen. 

De tweedimensionale benadering van Defensie leidt te gemakkelijk tot meer van hetzelfde. Goed voor het militaire hart maar uiteindelijk niet goed voor de toekomst van de krijgsmacht. Defensie, veruit de grootste gebruiker van energie bij de overheid, moet samen met kennisinstituten en het bedrijfsleven de derde (energie)dimensie verkennen en investeren in wapensystemen die minder brandstof gebruiken dan hun voorgangers maar wel meer slagkracht hebben.

Om het momentum te pakken: tijd voor een groene minister van Defensie!

Kromhout Kazerne in de prijzen

Zes kazernegebouwen op de Kromhout Kazerne in Utrecht zijn door de Dutch Green Building Council als "excellent" beoordeeld. Voor meer duurzaamheid worden op de kazerne door Defensie en de exploitatiemaatschappij Komfort ook nog 5.800 m2 zonnepanelen geplaatst. Bron: Defensie

24 februari 2017 

Aandacht voor klimaat-veiligheid op FFC2017

Generaalmajoor Muniruzzaman (Bangladesh) sprak op de Future Force Conference 2017 over de veiligheidsrisico's als gevolg van klimaatverandering. Krijgsmachten zullen daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Met name als gevolg van vluchtelingen uit gebieden met grote watertekorten of gebieden die worden bedreigt door de stijgende zeespiegel. Muniruzzaman is Voorzitter van de Global Military Advisory Council on Climate Change

13 februari 2017

CU pleit voor Operationele Energie- strategie

De Christen Unie pleit in haar verkiezingsprogramma 2017-2021 voor het naleven van de Defensie Operationele Energiestrategie om de krijgsmacht op langere temijn betaalbaar te houden en de milieubelasting te verminderen.

30 jan 2017

Verkerk: minder fossiele brandstoffen

Generaal Rob Verkerk, Commandant der Zeestrijdkrachten op Twitter: "Defensie streeft bij vervanging marineschepen naar forse reductie verbruik fossiele brandstoffen".

5 januari 2017

Middendorp: zonder klimaat- veiligheid geen veiligheid

Op het Planetary Security Initiative dat op 5 december in het Vredespaleis werd gehouden zei de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp dat klimaatverandering bijdraagt aan oorlog en migratie en een voedingsbodem is voor terrorisme. Voor hem is het duidelijk dat de eigen strategische belangen nauw verbonden zijn met hoe we met het klimaat en met energie omgaan.

5 december 2016