ENERGIE VOOR INZET
Advies over energie voor de krijgsmacht
Categorie├źn
Adviesraad heeft blinde vlek voor het "Energiewapen".

foto LUKOIL: CEO LUKOIL ontmoet Gouverneur Kaliningrad

Wie kijkt daar op de middelste foto spiedend mee?

De Adviesraad Internationale Vraagstukken pleit voor versterking krijgsmacht 

Om de politiek een duwtje in de goede richting te geven, publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) begin maart het rapport "Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen". Het rapport geeft een overzicht van de afbraak van de krijgsmacht na de val van de Berlijnse Muur, analyseert de veiligheidsontwikkelingen en de consequenties daarvan voor Nederland. De AIV constateert dat de inzetbaarheid van Defensie achteruit holt en pleit voor een "Deltaplan-krijgsmacht": voldoende financiële middelen om uiteindelijk weer aan de NAVO-norm van 2% van het BBP te voldoen. Het rapport werd door bijna alle partijen positief ontvangen.

Hybride oorlogvoering belangrijk in het Russische arsenaal

De AIV stelt vast dat Rusland enorm investeert in de modernisering van haar krijgsmacht maar ook wel inziet dat het het Westen nooit naar de kroon kan steken; niet in economische zin maar ook niet in militaire kracht. Ze is daarom volgens de AIV niet uit op een rechtstreekse militaire confrontatie met de NAVO. Agressie zal zich met name richten op landen in haar directe nabijheid. Terecht constateert de AIV dat Rusland daarom ook inzet op hybride oorlogvoering: het ondermijnen van het Westen met niet-militaire middelen zoals cyberaanvallen en "information warfare". De interne spanningen in de Europese Unie, de BREXIT, de ongemakkelijke relatie met de nieuwe Amerikaanse president en de ruzie tussen de Europese Unie en Turkije worden graag door Moskou opgestookt.

Energiewapen aan de aandacht AIV ontsnapt

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) spreekt in haar Jaarverslag 2014 van Ruslands "Energiewapen" als centraal wapen om EU-lidstaten uit elkaar te spelen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans noemde in zijn H.J.Schoo-lezing in 2014 "Energie" als grootste Europese kwetsbaarheid. Op de NATO-toppen in 2012 en 2014 is gewezen op de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de noodzaak de energie-efficiëntie van Westerse strijdkrachten te verbeteren. In haar advies nr. 26 (2014) wijst de AIV zelf op de noodzaak om binnen Europa tot een geïntegreerde energievisie te komen als antwoord op de Russische dreiging om de gasleveranties aan Europa te gebruiken om Oekraïne op de knie te krijgen. Het is maar een greep uit talrijke publicaties en rapporten.

Het is merkwaardig dat de AIV in haar rapport wel waarschuwt voor het gevaar van hybride oorlogvoering maar daarbij het "energiewapen" over het hoofd ziet. Het is aan te bevelen dat de Adviesraad zich hierover laat informeren bij het NATO Energy Security Centre of Excellence te Vilnius www.enseccoe.org

Hopelijk is "Rusland en de Nederlandse defensie-inspanning" geen opmaat om in het volgende, reeds aangekondigde, rapport te pleiten voor opbouw dan wel herinvoering van nieuwe wapensystemen die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog groter maken. Dat is roeien tegen de stroom in en niet verenigbaar met de Operationele Energiestrategie. Nodig zijn nieuwe wapensystemen die minder brandstof gebruiken dan de wapensystemen die ze vervangen. De beste manier om het Russische energiewapen te ontmantelen en de wereld veiliger te maken.

Kromhout Kazerne in de prijzen

Zes kazernegebouwen op de Kromhout Kazerne in Utrecht zijn door de Dutch Green Building Council als "excellent" beoordeeld. Voor meer duurzaamheid worden op de kazerne door Defensie en de exploitatiemaatschappij Komfort ook nog 5.800 m2 zonnepanelen geplaatst. Bron: Defensie

24 februari 2017 

Aandacht voor klimaat-veiligheid op FFC2017

Generaalmajoor Muniruzzaman (Bangladesh) sprak op de Future Force Conference 2017 over de veiligheidsrisico's als gevolg van klimaatverandering. Krijgsmachten zullen daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Met name als gevolg van vluchtelingen uit gebieden met grote watertekorten of gebieden die worden bedreigt door de stijgende zeespiegel. Muniruzzaman is Voorzitter van de Global Military Advisory Council on Climate Change

13 februari 2017

CU pleit voor Operationele Energie- strategie

De Christen Unie pleit in haar verkiezingsprogramma 2017-2021 voor het naleven van de Defensie Operationele Energiestrategie om de krijgsmacht op langere temijn betaalbaar te houden en de milieubelasting te verminderen.

30 jan 2017

Verkerk: minder fossiele brandstoffen

Generaal Rob Verkerk, Commandant der Zeestrijdkrachten op Twitter: "Defensie streeft bij vervanging marineschepen naar forse reductie verbruik fossiele brandstoffen".

5 januari 2017

Middendorp: zonder klimaat- veiligheid geen veiligheid

Op het Planetary Security Initiative dat op 5 december in het Vredespaleis werd gehouden zei de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp dat klimaatverandering bijdraagt aan oorlog en migratie en een voedingsbodem is voor terrorisme. Voor hem is het duidelijk dat de eigen strategische belangen nauw verbonden zijn met hoe we met het klimaat en met energie omgaan.

5 december 2016